3-Step to build Organizational Culture สร้างวัฒนธรรมองค์กรง่ายๆใน 3 ขั้นตอน

วัฒนธรรมช่วยขับเคลื่อนพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในองค์กรให้ส่งมอบคุณค่าตรงใจลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ

“องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

Source: https://sloanreview.mit.edu/projects/measuring-culture-in-leading-companies/

องค์กรที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างว่องไวเหล่านี้ เขาผ่านพ้นวิกฤติต่างๆได้อย่างไร เรามาลองถอดความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรออกมาดูกัน ซึ่งจะแยกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

Awareness

ทำอย่างไรให้ทุกคนในองค์กรเข้าถึงและเข้าใจเหตุและผลของการมีวัฒนธรรม เห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับและเห็น Impact ที่องค์กรส่งมอบกับลูกค้า

หลักการที่สำคัญคือ ผู้นำต้องสามารถส่งมอบวิสัยทัศน์และส่งต่อให้ถึงครบทุกคนในองค์กร วิธีการที่คุ้นเคยอาจจะเป็นการทำ Townhall การ Broadcast การส่งจดหมายเวียน การติดป้ายประกาศ หรือการการสร้างกิจกรรมสนุกสนานให้พนักงานเกิดการรับรู้

ความท้าทายที่เรามักเจอ คือ การที่สารส่งไปไม่ทั่วถึง พนักงานไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร ซึ่งมันจะส่งผลต่อโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากเหล่าพนักงาน ในการช่วยจัดหาข้อมูลหรือช่วยแก้ไขอุปสรรคต่างๆ


Understanding

การสร้างความเข้าใจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนบริบทให้เข้ากับแต่ละแผนก เพราะแต่ละคนมีความเข้าใจและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน เช่น ในมุมของแผนกบัญชี อาจจะมองเรื่องตัวเลขเป็นหลัก สิ่งที่เราควรจะสื่อสารออกไป อาจจะเน้นเรื่องรายรับรายจ่าย หรือยกตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยตัวเลขเป็นหลัก เพื่อให้พวกเขาเกิดความสนใจและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่ท้ายที่สุด เป้าหมายของสารที่จะสื่อออกไป ต้องออกมาในทิศทางเดียวกัน ที่สะท้อนวัฒนธรรมขององค์กรที่นำไปสู่ความสำเร็จ 

วิธีการที่จะช่วยให้ความรู้และความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนอกจากการ Training , Micro Learning, จัด Workshop ก็สามารถแชร์ความสำเร็จ Success Case หรือเกมส์ให้พนักงานหรือทีมงานผ่าน Mission ระดับต่างๆได้ผ่านแพลตฟอร์มวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ AMPOS


Action

เมื่อทุกคนเห็นความสำคัญ มีความเชื่อร่วมกัน รู้วิธีการประพฤติและแสดงออกจนเกิดเป็น Way of work ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ปรารถนาขึ้นมาได้ ลำดับถัดไป จะเป็นการออกแบบกระบวนการทำงานและการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า เพื่อการเรียนรู้และการเติบโต

ผู้บริหารมักตั้งคำถามเกี่ยวกับการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องของความสำเร็จ

เราจะทราบได้อย่างไรว่า พนักงานเกิดความตระหนักรู้ (Awareness) เข้าถึงการสื่อสารกันทุกคน เข้าใจสารที่ส่งไปถูกต้องตรงกัน (Understand) และเกิดการลงมือทำ (Action) อย่างยั่งยืนจนเป็นวัฒนธรรม?

Data เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถวัดความสำเร็จได้ องค์กรต้องกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สามารถวัดได้และใช้ Data เพื่อทำให้สามารถวัดผลความสำเร็จนั้นๆในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างทาง สามารถเก็บ Data มาวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยน และสรุปความสำเร็จต่างๆ

AMPOS Culture Platform นอกจากจะสามารถช่วยสร้าง Awareness, Understanding และ Action ด้วยระบบหลังบ้าน Quicksight ที่ช่วยเก็บ Data ของทุกๆกิจกรรม ให้องค์กรนำไปวิเคราะห์และปรับใช้เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของวัฒนธรรมของคุณ

ทีมงาน AMPOS People Consultant ของเราพร้อมที่จะช่วย Help People Do Better

สนใจติดต่อ AMPOS People Consultant